Gespecialiseerde tolk- en vertaalwerkzaamheden & cursussen Duits

AVG

AVG

Andale, gevestigd in Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van onze relaties en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring neem dan contact met ons op via info@andale-vertalingen.nl of info@andale-e-learning.nl.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Gezien de aard van onze werkzaamheden als opleidingsinstituut, vertaalbureau en bij het verlenen van tolkdiensten krijgen wij veelheid aan persoonsgegevens ter verwerking welke we niet vooraf kunnen benoemen. Dit is vooral afhankelijk van de door ons verkregen opdracht.

Verder verwerken wij persoonsgegevens van relaties voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • in behandeling nemen van vragen en klachten;
  • verzenden van facturen;
  • contact met relaties.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken veelal een diversiteit aan persoonsgegevens bij onze vertaal- en tolkwerkzaamheden. Deze zijn niet vooraf te bepalen.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, per telefoon, e-mail, brief of op een andere wijze, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat, zoals:

 • voor- en achternaam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • bankrekeningnummer;
  • overige gegevens die door u worden verstrekt.

Van de bezoekers van onze website verwerken wij alleen:

 • IP-adres;
  • cookies.

 

Verzameling en beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Gedurende onze vertaal- en tolkwerkzaamheden;
  • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf;
  • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies.

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van onze relaties serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.

 

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben relaties verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

• Recht op inzage;
• Recht op verbetering/aanvulling;
• Recht op verwijdering;
• Recht op het beperken van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid;
• Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Andale, te bereiken via info@andale-vertalingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij Andale. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van relaties en sollicitanten delen met:
• Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten;
• Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Andale diensten te verlenen;
• Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze relaties.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken en links

Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van het functioneren van de website. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website daarom regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Bijgewerkt op:

1 december 2020