Gespecialiseerde tolk- en vertaalwerkzaamheden & cursussen Duits

Algemene Voorwaarden – cursussen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN/TRAININGEN/E-LEARNING

Artikel 1, Definities

In onderhavige algemene voorwaarden van Andale dienen de volgende begrippen als volgt begrepen te worden:

 • Cursist: eenieder die een dienst of product van Andale afneemt.
 • Intake: alle toelatingstoetsen of entreetoetsen behorende tot de toetsen van Andale
 • Andale:
 • Opname: Een of meerdere opnames van cursussen die als online zelfstudie op de website wordt/worden aangeboden.
 • Overige producten: Alle producten die Andale verkoopt en die geen ‘cursus’, ‘e-learning’, of ‘toets’ zijn.
 • Toets: Alle eindtoetsen behorend tot de toetsen of opleidingen van Andale.
 • Toetsfase: Een fase van een toets- of cursustraject.
 • Toetsreglement: De toetsreglementen die van toepassing zijn op de toetsen van Andale
 • Cursus op maat: Een activiteit die Andale via offerte en overeenkomst verkoopt en waarvoor cursisten zich persoonlijk kunnen aanmelden.
 • Cursus: Alle scholings- of opleidingsactiviteiten die op locatie plaatsvinden en waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
 • Vervanger: Eenieder die in plaats van een ‘cursist’ deelneemt aan een ‘cursus’, ‘e-learning’, of ‘toets’.
 • E-learning: Alle scholings- of opleidingsactiviteiten die online plaatsvinden en waarvoor cursisten zich kunnen aanmelden.
 • Website: de website van Andale, te weten: www.andale-vertalingen.nl of www.andale-e-learning.nl

 

Artikel 2, Tarieven en kosten

2.1 Tarieven inclusief btw

Alle prijzen op de e-learning website van Andale worden inclusief 21% btw gepubliceerd.

2.2 Cursussen en e-learning

Voor cursussen en e-learning is de cursist of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, de koopsom verschuldigd die op het moment waarop de cursist zich inschrijft voor de cursus of e-learning vermeld staat op de webpagina van de cursus of e-learning. Inschrijving geschiedt door middel van de productpagina en bestelproces van de website, tenzij anders overeengekomen.

2.3 Toetsfase

Voor de toetsfase is de kandidaat of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, de koopsom verschuldigd die op het moment waarop de kandidaat zich inschrijft voor de toetsfase vermeld staat op de informatieve webpagina over die toetsfase. Inschrijving geschiedt door middel van de persoonlijke statuspagina van het toetstraject van de kandidaat en het bestelproces van de website, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Cursussen op maat

De tarieven en kosten voor cursussen op maat geleverd door Andale, worden steeds vooraf in een offerte of overeenkomst vastgelegd. Voor wat betreft de betaling zijn de betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

2.5 Overige producten

Voor overige producten geleverd door Andale is de cursist de koopsom verschuldigd die op het moment waarop de cursist het overige product via de website aankoopt op de desbetreffende pagina vermeld staat plus 21% btw.

 

Artikel 3, Annuleringen door Andale 

3.1 Annulering van cursussen

Andale is bevoegd een cursus te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 14 dagen voor de geplande cursusdatum. Nadien kan een cursus door Andale alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere docenten, het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie of alarmerende landelijke (weers-/gezondheids-)waarschuwing. Indien Andale een cursus annuleert, ontvangt cursist het betaalde bedrag retour of mag hij een andere cursus uitkiezen. Andale is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of gederfde inkomsten van de cursist.

 

 

3.2 Annulering van e-learning

Andale is bevoegd een e-learning te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 5 dagen voor de geplande cursusdatum. Nadien kan een e-learning door Andale alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere docenten, het onvoorzien niet beschikbaar zijn van het e-learningplatform of slechte internetverbinding van de docent. Indien Andale een e-learning annuleert, ontvangt de cursist het betaalde bedrag retour of mag hij een andere e-learning uitkiezen. Aandale is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of gederfde inkomsten van de cursist.

3.3 Annulering van toetsen

Andale is bevoegd een toetste annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 14 dagen voor de geplande toetsdatum. Nadien kan een toets door Andale alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere assessoren of acteurs, alarmerende landelijke weers-/gezondheidswaarschuwingen of technische problemen. Indien Andale een toets annuleert, spant Andale zich in om zo spoedig mogelijk een nieuwe datum in te plannen en stelt de kandidaat hiervan op de hoogte. De kandidaat ontvangt het betaalde bedrag retour of mag afwachten tot de nieuwe datum voor hem beschikbaar is. Andale is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of gederfde inkomsten van de cursist.

 

Artikel 4, Annuleringen door de cursist en boekingskosten

4.1 Annulering van cursussen

De cursist is bevoegd zijn inschrijving van een eendaagse cursus schriftelijk te annuleren tot twee weken voor de geplande cursusdatum. In dat geval is hij per inschrijving de boekingskosten à 50,00 Euro verschuldigd en ontvangt hij het cursusgeld onder inhouding van deze boekingskosten retour. Het annuleren van een inschrijving binnen twee weken voor de cursusdatum is niet mogelijk. In dat geval kan wel een vervanger worden aangemeld.

4.2 Annulering van e-learning

De cursist is bevoegd zijn inschrijving van een e-learning schriftelijk te annuleren tot twee weken voor de geplande cursusdatum. In dat geval is hij per inschrijving de boekingskosten à 25,00 Euro verschuldigd en ontvangt hij het cursusgeld onder inhouding van deze boekingskosten retour. Het annuleren van een inschrijving binnen twee weken voor de e-learning-datum is niet mogelijk. In dat geval kan echter wel een vervanger worden aangemeld.

4.3 Annulering van e-learning als zelfstudie

Een e-learning als zelfstudie kan niet geannuleerd worden.

4.4 Vervanger aanmelden

Indien een cursist op grond van art. 4.1 of 4.2 zijn aanmelding niet meer kan annuleren en om andere dan medische redenen verhinderd is deel te nemen aan de cursus waarvoor hij zich heeft ingeschreven, kan de cursist een vervanger aanmelden. Andale dient in dit geval tijdig, doch uiterlijk twee dagen voordat de cursus plaatsvindt, op de hoogte gesteld te worden van de naam van de vervanger. Andale draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling tussen de cursist en de vervanger. De vervanger dient te beschikken over een Andale-account of direct een account aan te maken zodra de vervanging aan Andale gecommuniceerd is.

4.5 Annuleringen van toets

4.5.1. Registratiefase
Een kandidaat is niet bevoegd zijn inschrijving voor de registratiefase te annuleren.

4.5.2. Intakefase: intakes 
Een kandidaat is bevoegd zijn inschrijving voor een (her)intake te annuleren tot twee weken voor de geplande (her)intake. In dat geval is hij 25 euro verschuldigd en ontvangt hij het inschrijfgeld onder inhouding van de boekingskosten retour. Vanaf twee weken voor de geplande intakedatum kan een kandidaat zijn inschrijving niet meer annuleren, tenzij hij een gespecificeerde medische verklaring, bewijs van ziekenhuisopname of medicatieverstrekking kan overleggen waaruit acute verhindering om medische redenen blijkt. In geval de cursist een dusdanig bewijs overlegt, ontvangt hij een tegoedcode ter waarde van 80% van de verkoopsom. Deze tegoedcode is gedurende 12 maanden inwisselbaar.

4.5.3. Voorbereidingsfase
Op de voorbereidingscursussen zijn de voorwaarden zoals bepaald in lid 1 t/m 4 van dit artikel van toepassing.

4.6 Annulering wegens medische redenen

Nadat de annuleringstermijnen genoemd in art. 4 lid 1 t/m 4 zijn verstreken kan de cursist zijn inschrijving niet meer annuleren, tenzij hij een gespecificeerde medische verklaring, bewijs van ziekenhuisopname of medicatieverstrekking kan overleggen waaruit acute verhindering om medische redenen blijkt. Andale beoordeelt of het aangeleverde bewijs de annulering voldoende motiveert. In geval de cursist een dusdanig bewijs overlegt, ontvangt hij een tegoedcode ter waarde van 80% van de verkoopsom. Deze tegoedcode is gedurende 12 maanden inwisselbaar via het winkelwagentje op de website.

4.7 Annulering van cursussen op maat

Een cursist die een cursus op maat afneemt van Andale, is bevoegd de overeenkomst aangaande deze dienst kosteloos te annuleren tot twee weken voor de geplande datum. Wanneer een cursist de overeenkomst annuleert na twee weken annuleert, maar uiterlijk vier dagen voor de geplande datum, ontvangt een factuur à 50% van het overeengekomen bedrag.

4.8 Herroepingsrecht online aankopen

Voor alle aankopen die ten behoeve van de uitoefening van bedrijf, beroep of professionele ontwikkeling via de websites van Andale worden verricht, worden beschouwd een zakelijke aankoop te zijn. Het wel of niet hebben van een btw-nummer of KvK-registratie is niet van invloed op de aard van de aangekochte producten, te weten professionele scholingsactiviteiten dan wel opleidings- en toetsingsactiviteiten. Het herroepingsrecht dat op een consumentenkoop van toepassing is, is dientengevolge niet van toepassing op de overeenkomsten tussen de cursist en Andale. Voor alle aankopen die door consumenten privé worden verricht, geldt het herroepingsrecht.

 

4.9 Annulering van overig aanbod

Alle overige producten niet zijnde een scholings-, opleidings- of toetsingsactiviteit, kunnen niet geannuleerd worden.

 

4.10 Annulering van opnames

Losse opnames of bundels van opnames kunnen niet geannuleerd worden.

 

Artikel 5, Gevolgen van absentie vroegtijdig vertrek

Indien een cursist of een toetskandidaat tijdens de deelname aan een cursus of toetsfase vertrekt of bij aanvang niet verschijnt is dit geheel voor eigen risico en ontvangt hij geen financiële restitutie. In zeer uitzonderlijke medische gevallen (zoals bijvoorbeeld flauwvallen, hartritmestoornissen of -stilstand, bevalling, epileptische aanvallen) ontvangt cursist een tegoedcode ter waarde van 50% van de verkoopsom. Deze tegoedcode is gedurende 12 maanden inwisselbaar.

 

Artikel 6, Betaling en nakoming

6.1 Betaalmethodes

Alle producten die Andale via de website verkoopt, kunnen betaald worden door middel van de volgende betaalmethodes:

6.1.1 iDeal
Om betalingen via iDeal te doen, dient de cursist te beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer met toegang tot internetbankieren. Betalingen die via iDeal worden verricht, worden door een tussenpersoon genaamd Mollie naar ANDALE overgeboekt. Op de bankafschriften van cursist verschijnt daarom als crediteur de naam Mollie.

6.1.2 SEPA
Om betalingen via SEPA te doen, dient de cursist te beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer met toegang tot internetbankieren. Betalingen die via SEPAworden verricht, worden door een tussenpersoon genaamd Mollie naar ANDALE overgeboekt. Op de bankafschriften van cursist verschijnt daarom als crediteur de naam Mollie.

6.1.3 Betaling in termijnen
Indien wegens specifiek aangewezen en met Andale besproken omstandigheden betaling in één keer niet mogelijk is, stuurt ANDALE de cursist die schriftelijk heeft aangegeven zich aan te willen melden een factuur toe en een aantal overeengekomen betaaldata. De factuur geldt als bewijs van inschrijving. Na ontvangst van de eerste betaling is de inschrijving definitief.

De gemaakte schriftelijke afspraak is bindend. Bij het uitblijven van een betaling binnen de gestelde betalingstermijn wordt € 50,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Een cursist die de aangekochte scholingsactiviteit of toets wenst te annuleren, dient de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 4 in acht te nemen. Indien annulering nog mogelijk is, worden de reeds betaalde termijnen verrekend met het bedrag dat conform de annuleringsbepalingen verschuldigd is.

Indien uw volledige betaling niet ontvangen is op het moment dat de scholingsactiviteit of toetsfase plaatsvindt, krijgt u geen certificaat van deelname en kunt u geweigerd worden deel te nemen aan scholings- of toetsingsactiviteiten.

6.1.4 Overboeking
Declaraties van cursussen op maat en overige producten – die in overleg met Andale niet via de website aangekocht zijn -, dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening te worden voldaan door middel van overboeking van het volledige bedrag op het door Andale aangegeven bankrekeningnummer.

 

Artikel 7, Inschrijfbevestiging en factuur

7.1 Inschrijfbevestiging

De cursist ontvangt na zijn inschrijving en betaling via de verschillende betaalmethodes automatisch een inschrijf- en betalingsbevestiging. Deze bevestiging dient als bewijs van inschrijving.

7.2 Factuur

De cursist ontvangt als bijlage bij de inschrijf- en betalingsbevestiging een factuur van zijn aankoop.

7.3 Algemene voorwaarden

Bij inschrijven via de website accordeert de cursist de algemene voorwaarden van Andale

 

Artikel 8, Persoonsgegevens

8.1 Gegevens Andale-account

Bij registratie op de website dient de cursist de volgende gegevens te verstrekken: mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, voornaam, achternaam, aanhef, adres, huisnummer, plaats, postcode, land, mobiel telefoonnummer.

8.2 Doel van de gegevensverstrekking

De ingevoerde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Mailadres: zakelijke en commerciële correspondentie
 • Gebruikersnaam & wachtwoord: toegang tot Mijn ANDALE en persoonlijke status
 • Voornaam, achternaam, plaats, land en e-mailadres: zakelijke correspondentie, versturen van aangekochte overige producten of lesmaterialen, tenaamstelling van facturatie, etc.

8.3 Toegang tot de gegevens

ANDALE-medewerkers hebben toegang tot alle gegevens van cursisten met uitzondering van het door hem ingevoerde wachtwoord.

8.4 Juistheid van gegevens

Iedere cursist kan via zijn Andale-account de juistheid van zijn gegevens controleren en aanpassen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. De gegevens worden op de door de kandidaat ingevoerde wijze verwerkt op certificaten van deelname.

8.5 Geheimhouding

ANDALE zal met betrekking tot alle informatie die zij van een opdrachtgever ontvangt in het kader van levering van cursussen op maat, geheimhouding betrachten.

ANDALE zal contactgegevens van sprekers en trainers niet publiceren, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming toe verleend is.

8.6 Verwijdering persoonsgegevens

Op verzoek van de cursist kan Andale een Andale-account verwijderen en de mailadressen van personen verwijderen uit mailinglijsten.

 

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Andale spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de les, hetzij in het schriftelijk materiaal dat ter voorbereiding of als onderdeel van de activiteit aan cursist of opdrachtgever wordt verstrekt. Andale sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

 

Artikel 10, Trainers 

10.1 Vervanging

Andale behoudt te alle tijden de vrijheid trainers die met de uitvoering van de cursussen zijn belast, te vervangen door andere trainers met een gelijksoortig professioneel profiel.

10.2 Uitvoeringsbevestiging

Andale informeert docenten uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus, of de cursus definitief plaatsvindt, mits een andere deadline schriftelijk wordt afgesproken. Vanaf die datum spreken Andale en de docent schriftelijk af wat een mogelijke laatste deadline kan zijn.

10.3 Annuleringsvergoeding

Docenten ontvangen geen annuleringsvergoeding indien een cursus wegens onvoldoende aanmeldingen niet plaatsvindt en Andale dit conform de in art. 4 overeengekomen deadline dit aan de docent geïnformeerd heeft; mits er schriftelijk wel een annuleringsvergoeding werd overeengekomen.

 

Artikel 11, Auteursrecht 

11.1. Eigendom

Degene die het schriftelijk materiaal, beeld- of geluidmateriaal dat Andale verstrekt bij de uitvoering van haar opleidingsactiviteiten schrijft, opneemt dan wel samenstelt, blijft eigenaar van het daarop rustende auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist, opdrachtgever dan wel anderen, niet toegestaan het materiaal te reproduceren.

11.2. Afkoop auteursrecht

Andale kan de auteursgerechtigde een afkoopvoorstel doen van de auteursrechten. Hiermee wordt eenmalig een bedrag overeengekomen dat Andale het recht geeft om het auteursrechtelijke product vrijelijk te gebruiken voor verkoop- of publicatiedoeleinden.

Artikel 12, Geschillen

12.1. Klachtenprocedure

Geschillen tussen Andale en cursisten die betrekking hebben op de wijze waarop Andale de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd of op de inhoud ervan, worden in eerste instantie op initiatief van een van beide partijen volgens de klachtenprocedure van Andale afgedaan.

12.2. Mediation

Indien de klachtenprocedure niet leidt tot een oplossing, kan de cursist het geschil voorleggen aan een onpartijdige bemiddelaar die ingeschreven is in het MfN-register. Cursist en Andale betalen het mediationtraject in gelijke delen.

12.3. Bevoegde rechter

Leidt de bovenstaande bemiddeling niet tot een overeenkomst tussen partijen waarin het geschil wordt opgelost, dan zal het geschil, voor zover wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbank Rotterdam.

12.4. Nederlands recht

Op de rechtsverhouding tussen Andale en cursist is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13, Vorige versies van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die ten tijde van het aangaan van een overeenkomst tussen Andale en een deelnemer/cursist/kandidaat overeengekomen zijn, blijven van toepassing op de desbetreffende overeenkomst.

 

Bijgewerkt op:

6 juni 2020

1 december 2020